• DREPTURILE PACIENTULUI LA MEDICUL DE FAMILIE

  • Să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum și casa de asigurări de sănătate la care se asigură, în condițiile prezentei legi și a contractului-cadru;

   

  • Să fie înscriși pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă indeplinesc toate condițiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport dacă opțiunea este pentru un medic din altă localitate;

   

  • Să iși schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puțin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia;

   

  • Să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în condițiile legii;

   

  • Sa efectueze controale profilactice, în condițiile stabilite prin contractul-cadru;

   

  • Să beneficieze de servicii de asistență medicală preventivă și de promovare a sănătății, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;

   

  • Să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii și in spitale aflate in relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate;

   

  • Să beneficieze de servicii medicale de urgență;

   

  • Să beneficieze de unele servicii de asistență stomatologică;

   

  • Să beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;

   

  • Să beneficieze de dispozitive medicale; să beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;

   

  • Să li se garanteze confidențialitatea privind datele, în special în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul;

   

  • Să aibă dreptul la informație în cazul tratamentelor medicale;

   

  • Să beneficieze de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în condițiile legii.

   

   

   

 • OBLIGAȚIILE ASIGURAȚILOR

  Obligațiile asiguraților pentru a putea beneficia de aceste drepturi sunt următoarele:

  • Să se inscrie pe lista unui medic de familie; să anunte medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate;

   

  • Să se prezinte la controalele profilactice și periodice stabilite prin contractul-cadru;

   

  • Să anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificărilor datelor de identitate sau modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asigurați;

   

  • Să respecte cu strictete tratamentul și indicațiile medicului;

   

  • Să aibă o conduita civilizată față de personalul medico-sanitar;

   

  • Să achite contribuția datorată fondului și suma reprezentând coplata, în conditiile stabilite prin contractul-cadru;

   

  • Să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atestă calitatea de asigurat.