0
0  • 07 AUG. 14

  Obligaţii medic

  0
  0  • Solicită asiguraților, la înscrierea pe lista proprie cât și în celelalte situații prevăzute de legislația în vigoare, documentele justificative care atestă calitatea de asigurat.

   

  • Respectă programul de lucru pe care îl afișează la loc vizibil.

   

  • Afișează la loc vizibil numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală.

   

  • Organizează preluarea activității medicale de către un alt medic de familie pentru perioadele de absență (concediu de odihnă, de boală, etc).

   

  • Înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscriși pe lista unui medic de familie, odată cu prima consultație a copilului bolnav în localitatea de domiciliu (reședință).

   

  • Nou-născutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida, dacă părinții acestuia nu au alta opțiune exprimată în scris, imediat după nașterea copilului.

   

  • Înscrie pe lista proprie gravidele neînscrise pe lista unui medic de familie, la prima consultație, în localitatea de domiciliu (reședinta) sau la solicitarea reprezentanților din sistemul de asistență medicală comunitară.

   

  • Înscrie pe lista de asigurați copiii, la solicitarea părintilor, aparținătorilor legali sau la anunțarea de către casa de asigurări de sănătate ori de primărie, precum și la solicitarea sistemului de asistență medicală comunitară sau a direcțiilor de protecție a copilului.

   

  • Acordă asistență medicală în caz de urgență medico-chirurgicală, ori de câte ori se solicită, indiferent dacă persoana are sau nu calitatea de asigurat.

   

  • Respectă criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate și a activității desfășurate.

   

  • Eliberează acte medicale.

   

  • Informează asigurații despre serviciile oferite și despre modul în care sunt furnizate.

   

  • Acordă asigurațiilor serviciile medicale incluse în pachetul de baza.

   

  • Acordă pachetul de servicii medicale pentru persoanele asigurate facultativ.

   

  • Acordă persoanelor neasigurate serviciile medicale incluse în pachetul minimal.

   

  • Prescrie medicamente cu și fără contribuție personală din partea asiguratului, în concordanță cu diagnosticul.

   

  • Recomandă efectuarea de investigații paraclinice, pentru stabilirea diagnosticului.

   

  • Intocmește bilet de trimitere către medicul de specialitate din ambulatoriu sau către spital în vederea internării, atunci când este cazul.

   

  • Acordă servicii medicale tuturor asiguraților înscriși, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidență asiguratul.

   

  • Acordă servicii medicale în regim de urgență femeii gravide.

   

  • Respectă dreptul la liberă alegere de către asigurat a medicului de familie, a medicului specialist și a unității sanitare.

   

  • Respectă dreptul asiguratului de a-și schimba medicul de familie după expirarea a cel puțin 6 luni de la data înscrierii pe listă.

   

  • Respectă confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor privitoare la asigurați, precum și intimitatea și demnitatea acestora.

   

  • Acordă servicii medicale tuturor asiguraților făr nici o discriminare folosind formele cele mai eficiente de tratament.

Features